SOZŻ - Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Utworzono: poniedziałek, 23, styczeń 2017
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zarząd Sł. Okręgowego Związku Żeglarskiego  zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

(...)

Słupski Okręgowy Związek Żeglarski                                    Ustka, 18 stycznia 2017 r.

ul. Szczecińska 59

76-200 Słupsk

ZAWIADOMIENIE

               Zarząd Sł. Okręgowe Związku Żeglarskiego  zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze , na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 18:15.

Miejsce: Centrum Olimpijczyka  Słupsk, ul. Szczecińska 59

PORZĄDEK OBRAD

1.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

2.  Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Wybór Komisji:

a) Wybór Komisji Mandatowej

b) Wybór Komisji Wyborczej

c) Uchwał i wniosków

d) Skrutacyjnej

5.   Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

6.   Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji.

7.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8.   Dyskusja

9.   Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10. Podjęcie uchwały o zmianie zapisu w Statucie:

   Paragraf 18 pkt. 1 wprowadza się zapis:  Zarząd związku składa się z 3-5 osób wybranych przez    Sejmik w tajnym lub jawnym głosowaniu.

Przed zmianą : „Zarząd związku składa się z 7-9 osób wybranych przez Sejmik w tajnym lub jawnym głosowaniu.”

11. Wybór władz Słupskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

a) zgłaszanie kandydatów

b) wybór Zarządu

c) wybór Komisji Rewizyjnej

d) wybór Komisji Dyscyplinarnej

12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

13. Ukonstytuowanie się Zarządu

14. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd